2019

Premyo sa Maagap na Tao Promo
Year 3!

Premyo Year 3

2018

Premyo sa Maagap na Tao Promo Year 2!

Premyo sa Maagap na Tao Promo Year 2! Prizes

2017

Premyo sa Maagap na Tao Promo!

premyo sa maagap na tao promo

2015

Premyo sa Resibo Barangay Papromo 2015

Premyo sa Resibo